Квалификационна характеристика на специалност „Финанси”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование с професионална квалификация „икономист“ от специалност „Финанси“ за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и „Магистър“.

Бакалавър по финанси

Цел на подготовката:

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на корпоративни и публични финанси.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини.

Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на банковата и финансовата практика. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Изисквания към подготовката на икономистите-финансисти:

Икономистът следва да притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри са включени задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи, както и избираеми и факултативни дисциплини включени в учебния план по решение на съответната катедра и факултетния съвет. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство.

Освен тях икономистът с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ трябва да притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси. Трябва да има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др.

Икономистът, специалист по „Финанси“, трябва да притежава основни познания в следните области:

 • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, основни икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
 • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;

Бакалаврите по финанси следва да притежават по-задълбочени и специализирани знания по:

 • счетоводство на предприятието, банково дело, финанси на предприятието, инвестиции и инвестиционна политика, финансов анализ, борси и борсови операции, инвестиции;
 • международни финанси, банково счетоводство, бюджетно счетоводство и др.

Специалистът финансист трябва да притежава следните най-общи практически умения:

 • да разработва финансов план и стратегия за разрастване фирмената дейност;
 • да има качества ориентирани към стратегическото управление на фирмените финанси и способност да прави „снимка“ на външната среда и да „улавя“ водещите тенденции в развитието на финансовите пазари;
 • да може да организира и провежда различни видове изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;
 • да може да прави цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;
 • да може да обработва, систематизира, анализира и извежда водещите тенденции в дейността на дружеството, с което да благоприятства процеса на вземане на инвестиционни решения.

Финанси – магистърска степен

Магистърската  степен  на  специалността „Финанси”  е  организирана  за обучение  на лица: с бакалавърска степен по същата специалност; с бакалавърска или магистърска степен по други икономически специалности; със степента „специалист” или „професионален бакалавър” по икономически специалности  и  бакалавърска  или  магистърска степен по  неикономически специалности. Продължителността на обучението им в магистърска степен обикновено е съответно една година (два  семестъра), една и  половина  години (  три семестъра) и две години (четири семестъра).

Обучението  с  продължителност  една  година  осигурява  на  студентите специализирани  знания  и  практически  умения  в  областта  на  банковите системи  и  банковото  обслужване,  европейската  монетарна   и  финансова интеграция, маркетинга на финансовите услуги,  алтернативните инвестиции и  електронните  борси,  финансирането  на  външнотърговските  сделки, международните  финансови  организации,  надзора  върху  банките  и инвестиционната  дейност. Придобиват се аналитични  умения  за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни банкови, финансови и инвестиционни проблеми.

Обучението с продължителност една и  половина  години  осигурява  на студентите  задълбочени  знания  и  умения  по  парична  теория  и  политика, банково  дело,  корпоративни  финанси,  публични  финанси,  международни финанси  и  управленско  счетоводство, както  и  посочените знания и умения при продължителност на обучението една година.

Обучението  с  продължителност  две  години  осигурява  на  студентите базови  знания  и  умения  по  макроикономика,  статистика,  управление  на човешките ресурси, основи на счетоводството, търговско право или трудово право, както и посочените  знания  и  умения  при  продължителност  на обучението една и половина години.

Завършилите  магистърската  степен  могат  да продължат  обучението  си  в  образователната  и  научна  степен „доктор”  при определени  условия  и  да  участват  в  различни  форми  на  продължаващо обучение. 

Завършилите бакалаври и магистри по специалността „финанси” успешно могат да се реализират като:

 • застрахователни експерти и консултанти;
 • осигурителни експерти и консултанти;
 • служители в инвестиционни дружества;
 • финансови контрольори или одитори;
 • специалисти и експерти във финансовите и счетоводните служби на предприятията;
 • специалисти и експерти в банковата система – кредитни инспектори, валутни дилъри, експерти обслужване на клиенти и други длъжности, свързани с професионалната квалификация;
 • финансови консултанти;
 • борсови агенти и консултанти на капиталови пазари;
 • специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.
 • специалисти и експерти в държавните и общинските административни структури
 • данъчни и митнически служители

Някои примерни длъжности, които могат да се заемат според националната класификация на професиите и длъжностите са:

2411-6005 – Ревизор

2411-6008 – Финансов контрольор

2419-7043 – Инспектор, банка

2441-6001 – Икономист, банково дело

2441-6020 – Икономист, финанси

Реклами

Квалификационна характеристика на специалност „Счетоводство и контрол“

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключитнелно широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и други,  където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарно стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за формулиране и вземане на управленски решения.  Счетоводно-познавателния процес се утвърди като логическо единство на базисно икономическо изследване, счетоводно отразяване и вътрешнофинансов контрол над стопанските операции, стопански и финансов анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на предприятието във взаимните им връзки, зависимости и обусловености.

Висшето счетоводно образование се основава на световните постижения в тази област. Това се отразява на актуализирания учебен план за специалността с акцент върху модерните дисциплини “Финансово счетоводство”, “Банково счетоводство”, “Застрахователно счетоводство”, “Одитинг”, “Финансов анализ” и др.

Обучението по счетоводство и контрол осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа, прането на пари, надзора върху банките, както и върху финансовата и инвестиционната дейност. Завършилите специалността придобиват аналитични умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.

В най-честия случай обучението по специалността започва с базови знания и умения по мироикономика, макроикономика, статистика, основи на правото, управление на човешките ресурси, публични и корпоративни финанси, търговско право и/или трудово право.

Обучението осигурява на студентите задълбочени знания и умения по основи на счетоводството, финансово счетоводство, управленско счетоводство, управленски контрол, финансово-счетоводен анализ, финансов одит или контрол в публичния сектор. В голяма част от висшите учебни заведения се изучават също дисциплините: бюджетно счетоводство, счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия и банково счетоводство. Задължително е да се изучава обща информатика и поне един вид специализиран счетоводен софтуер с оглед придобиване на практически умения за работа.

Завършилите  специалността „Счетоводство и контрол” имат широки възможности за професионална реализация. Те могат да заемат престижни длъжности в държавни и общински структури, финансови и нефинансови институции, търговски дружества и други структури. Най-добре могат да се реализират като:

Ø      счетоводители;

Ø      главни счетоводители във всички отрасли и дейности;

Ø      методолози по финансово-счетоводен анализ;

Ø      методолози на счетоводна отчетност;

Ø      финансови мениджъри;

Ø      специалисти и консултанти в български и в международни счетоводни и одиторски фирми;

Ø      ръководители и собственици на подобни фирми;

Ø      външни и вътрешни одитори – след определен със закон стаж и полагане на допълнителни изпити;

Ø      експерти по превенция и разкриване на пране на пари;

Ø      началници на финансово-счетоводни отдели;

Ø      финансови ревизори;

Ø      данъчни и митнически инспектори;

Ø      Вещи лица към съда и следствието в областта „Финансово-счетоводни съдебни експертизи”;

Ø      други специализирани финансово-икономически, отчетни и контролни длъжности.