Квалификационна характеристика на специалност „Международни икономически отношения“

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Обучението по специалност  “Международни икономически отношения”  има за своя цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” трябва да:

 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Се ориентират в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 

Възможна реализация:

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“специалност МИО

Образователната цел на специалност “ МИО” при обучението в магистърска степен е чрез създадената система от взаимосвързани дисциплини да се допълнят необходимите за студентите знания в областта на международната икономика и международните икономически отношения. Целта е доразвитите знания да се превърнат в основа на висококвалифицирани умения при разработването на стратегии и управленски решения в областта на външноикономическите отношения на стопанските субекти и на ангажираните държавни институции. Развитите знания са основа и на осъществяване на научни изследвания и продължаване на обучението в следваща образователна степен.

Обучението в магистърската степен на специалността “ МИО” е съобразено с разбирането, че трябва да спомага за изграждане и развитие на способността на студентите да осъществяват самостоятелни анализи на международната икономическа среда и да формулират стратегически и практически решения и подходи на съответното управленско равнище. Те трябва да умеят да анализират тенденциите в световното стопанство и да развиват нови научно-приложни знания, съответстващи на динамиката на международните икономически отношения.

Магистърската степен надгражда знания и умения над обучението по икономически специалности в бакалавърската степен.

В процеса на обучение се акцентира на активното участие в учебния процес, намирането на информация, проучване на международни документни анализи на развитието на световното стопанство и международните икономически отношения, самостоятелна работа и написване на курсови работи. Програмата стимулира творческия процес, намирането на адекватни решения в променящата се външноикономическа среда и критично възприемане на специализираната литература.

В рамките на учебния процес се развиват квалификационни знания и разбиране на:

 • Международни финанси
 • Международни финансови институции
 • Функциониране на финансовите пазари
 • Механизмите за управление на външния дълг
 • Моделите на международна логистика
 • Методи на международни сравнения
 • Политиките на Европейската интеграция
 • Елементите на устойчиво развитие
 • Маркетинга на електронната търговия
 • Международните инвестиции

Магистрите по “Международна икономика” разширяват и усъвършенстват качества, присъщи на тази образователно-квалификационна степен като аналитичност, предприемчивост, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална квалификация.

Обучението в магистърската степен се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, изявени специалисти в научните изследвания.

Дипломираните магистри по “Международна икономика” могат да работят в следните сфери:

 • Външнотърговска
 • Финансова
 • Държавна администрация
 • Научни изследвания
Реклами

Квалификационна характеристика на специалност „Финанси”

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалиста с висше образование с професионална квалификация „икономист“ от специалност „Финанси“ за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и „Магистър“.

Бакалавър по финанси

Цел на подготовката:

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на корпоративни и публични финанси.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини.

Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на банковата и финансовата практика. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Изисквания към подготовката на икономистите-финансисти:

Икономистът следва да притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри са включени задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи, както и избираеми и факултативни дисциплини включени в учебния план по решение на съответната катедра и факултетния съвет. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство.

Освен тях икономистът с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ трябва да притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси. Трябва да има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др.

Икономистът, специалист по „Финанси“, трябва да притежава основни познания в следните области:

 • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, философия, основни икономически теории, европейско икономическо сътрудничество;
 • маркетинг, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси, цени и ценова политика;

Бакалаврите по финанси следва да притежават по-задълбочени и специализирани знания по:

 • счетоводство на предприятието, банково дело, финанси на предприятието, инвестиции и инвестиционна политика, финансов анализ, борси и борсови операции, инвестиции;
 • международни финанси, банково счетоводство, бюджетно счетоводство и др.

Специалистът финансист трябва да притежава следните най-общи практически умения:

 • да разработва финансов план и стратегия за разрастване фирмената дейност;
 • да има качества ориентирани към стратегическото управление на фирмените финанси и способност да прави „снимка“ на външната среда и да „улавя“ водещите тенденции в развитието на финансовите пазари;
 • да може да организира и провежда различни видове изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;
 • да може да прави цялостен анализ на финансово-стопанската дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;
 • да може да обработва, систематизира, анализира и извежда водещите тенденции в дейността на дружеството, с което да благоприятства процеса на вземане на инвестиционни решения.

Финанси – магистърска степен

Магистърската  степен  на  специалността „Финанси”  е  организирана  за обучение  на лица: с бакалавърска степен по същата специалност; с бакалавърска или магистърска степен по други икономически специалности; със степента „специалист” или „професионален бакалавър” по икономически специалности  и  бакалавърска  или  магистърска степен по  неикономически специалности. Продължителността на обучението им в магистърска степен обикновено е съответно една година (два  семестъра), една и  половина  години (  три семестъра) и две години (четири семестъра).

Обучението  с  продължителност  една  година  осигурява  на  студентите специализирани  знания  и  практически  умения  в  областта  на  банковите системи  и  банковото  обслужване,  европейската  монетарна   и  финансова интеграция, маркетинга на финансовите услуги,  алтернативните инвестиции и  електронните  борси,  финансирането  на  външнотърговските  сделки, международните  финансови  организации,  надзора  върху  банките  и инвестиционната  дейност. Придобиват се аналитични  умения  за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни банкови, финансови и инвестиционни проблеми.

Обучението с продължителност една и  половина  години  осигурява  на студентите  задълбочени  знания  и  умения  по  парична  теория  и  политика, банково  дело,  корпоративни  финанси,  публични  финанси,  международни финанси  и  управленско  счетоводство, както  и  посочените знания и умения при продължителност на обучението една година.

Обучението  с  продължителност  две  години  осигурява  на  студентите базови  знания  и  умения  по  макроикономика,  статистика,  управление  на човешките ресурси, основи на счетоводството, търговско право или трудово право, както и посочените  знания  и  умения  при  продължителност  на обучението една и половина години.

Завършилите  магистърската  степен  могат  да продължат  обучението  си  в  образователната  и  научна  степен „доктор”  при определени  условия  и  да  участват  в  различни  форми  на  продължаващо обучение. 

Завършилите бакалаври и магистри по специалността „финанси” успешно могат да се реализират като:

 • застрахователни експерти и консултанти;
 • осигурителни експерти и консултанти;
 • служители в инвестиционни дружества;
 • финансови контрольори или одитори;
 • специалисти и експерти във финансовите и счетоводните служби на предприятията;
 • специалисти и експерти в банковата система – кредитни инспектори, валутни дилъри, експерти обслужване на клиенти и други длъжности, свързани с професионалната квалификация;
 • финансови консултанти;
 • борсови агенти и консултанти на капиталови пазари;
 • специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.
 • специалисти и експерти в държавните и общинските административни структури
 • данъчни и митнически служители

Някои примерни длъжности, които могат да се заемат според националната класификация на професиите и длъжностите са:

2411-6005 – Ревизор

2411-6008 – Финансов контрольор

2419-7043 – Инспектор, банка

2441-6001 – Икономист, банково дело

2441-6020 – Икономист, финанси

Квалификационна характеристика на специалност „Маркетинг“

Квалификационната ха­рак­те­рис­ти­ка на спе­ци­ал­нос­т­та оп­ре­де­ля це­ли­те на под­го­тов­ка­та, ме­то­ди­те и сред­с­т­ва­та за тях­но­то ре­али­зи­ра­не. Тя от­ра­зя­ва об­х­ва­та и рав­ни­ще­то на теоретич­ни­те, прак­ти­чес­ки­те и до­пъл­ни­тел­ни­те про­фе­си­онал­ни зна­ния и уме­ния, ко­ито тряб­ва да се при­до­би­ят, а съ­що и пер­с­пек­ти­ви­те за про­фе­си­онал­на ре­али­за­ция на ви­пуск­ни­ка.

Професионални ком­пе­тен­ции

Профил на про­фе­си­онал­ни­те ком­пе­тен­ции

Завършилите об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен „ба­ка­ла­вър по мар­ке­тинг“ се на­реж­дат на 6-то об­ра­зо­ва­тел­но и ква­ли­фи­ка­ци­он­но ни­во в клас 2 „Аналитични спе­ци­алис­ти“, под­к­лас 24 „Други ана­ли­тич­ни спе­ци­алис­ти“, гру­па 241 „Стопански спе­ци­алис­ти“ на Националната кла­си­фи­ка­ция на про­фе­си­ите. Професионалният про­фил се фор­ми­ра от зна­ния и уме­ния за са­мос­то­ятел­но или в екип из­пъл­не­ние на се­лек­тив­ни, ана­ли­тич­ни, оце­нъч­ни, ек­с­пер­тиз­ни, прог­нос­тич­ни и про­ек­тан­т­с­ки дейнос­ти, ба­зи­ра­ни на об­ра­бот­ка на раз­лич­ни ин­фор­ма­ци­он­ни по­то­ци от раз­лич­ни из­точ­ни­ци ка­то – ем­пи­рич­ни со­ци­оло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния, опе­ра­тив­на ико­но­ми­чес­ка и уп­рав­лен­с­ка ин­фор­ма­ция от кор­по­ра­тив­ни струк­ту­ри, ста­тис­ти­чес­ка ин­фор­ма­ция – с цел под­го­тов­ка­та, взе­ма­не­то и из­пъл­не­ни­ето на раз­лич­ни по ха­рак­тер и слож­ност ре­ше­ния.

Характерът на ком­пе­тен­ци­ите на ана­ли­тич­ни­те спе­ци­алис­ти поз­во­ля­ва на ба­ка­лав­ри­те по мар­ке­тинг да за­емат ек­с­пер­т­ни и ръ­ко­вод­ни длъж­нос­ти и да се ре­али­зи­рат под фор­ма­та на раз­лич­ни тру­до­ви ста­ту­си – на­ети по тру­до­во пра­во­от­но­ше­ние при ра­бо­то­да­тел, ра­бо­то­да­те­ли, са­мо­на­ети и/­или сво­бод­ни про­фе­сии в кон­сул­тан­т­с­кия биз­нес.

Обхват на про­фе­си­онал­ни­те ком­пе­тен­ции

Включват те­оре­тич­ни зна­ния и прак­ти­ко-при­лож­ни уме­ния за са­мос­то­ятел­но и/­или в екип из­пъл­не­ние на про­фе­си­онал­ни­те за­дъл­же­ния, пред­ви­де­ни в длъж­нос­т­ни­те опи­са­ния на ра­бот­ни­те мес­та.

Теоретични зна­ния

Бакалавърът по мар­ке­тинг тряб­ва да при­те­жа­ва те­оре­тич­ни зна­ния за:

 • па­зар­ния ме­ха­ни­зъм за фун­к­ци­они­ра­не на ико­но­ми­ка­та и не­го­ва­та спе­ци­фи­ка при раз­лич­ни­те ви­до­ве па­за­ри – сто­ко­ви и фак­тор­ни;
 • същ­нос­т­та и спе­ци­фич­ни­те ме­ха­низ­ми на фун­к­ци­они­ра­не на пот­ре­би­тел­с­ки­те и ин­вес­ти­ци­он­ни­те па­за­ри;
 • спе­ци­фи­ка­та на па­зар­ни­те струк­ту­ри – съ­вър­ше­на кон­ку­рен­ция, мо­но­пол и оли­го­пол и адек­ват­ни­те на тях мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии и по­ли­ти­ки;
 • на­ци­онал­ни­те и меж­ду­на­род­ни па­за­ри, международен мар­ке­тинг, мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии за нав­ли­за­не и кон­ку­рент­носпо­соб­ност на меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри;
 • мак­ро­ико­но­ми­чес­ка­та сре­да – за­ко­но­ва и под­за­ко­но­ва уред­ба на па­зар­ни­те от­но­ше­ния, кон­ку­рен­ти, пар­т­ньо­ри, про­це­си и тен­ден­ции в раз­война­та и ино­ва­тив­на дейност, свър­за­на с усъ­вър­шен­с­т­ва­не на про­дук­ти­те и ус­лу­ги­те;
 • па­зар­ни ин­ф­рас­т­рук­ту­ри – бор­си, аук­ци­они, тър­жи­ща и ме­ха­низ­ми­те на тях­но­то фун­к­ци­они­ра­не. Борсови опе­ра­ции;
 • мар­ке­тин­го­ви­те стра­те­гии и под­хо­ди­те за тях­но­то ус­пеш­но при­ла­га­не;
 • опе­ра­ти­вен и стра­те­ги­чес­ки мар­ке­тинг. Теорията за жиз­не­ния ци­къл на про­дук­та;
 • па­зар­на ко­нюн­к­ту­ра – същ­ност, по­ка­за­те­ли и ин­ди­ка­то­ри за тях­на­та оцен­ка, под­хо­ди и ме­то­ди за оцен­ка;
 • мар­ке­тин­го­ви­те по­ли­ти­ки – про­дук­то­ва, це­но­ва, рек­лам­на, дис­т­ри­бу­тор­с­ка, сер­виз­на, тях­но­то фор­ми­ра­не, мик­си­ра­не и из­пъл­не­ние;
 • ка­на­ли­те на ре­али­за­ция, под­хо­ди за оцен­ка на тех­ния из­бор;
 • мар­ке­тин­го­ви ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми – из­г­раж­да­не и из­пол­з­ва­не в уп­рав­ле­ни­ето на мар­ке­тин­га;
 • па­зар­но-ори­ен­ти­ра­но уп­рав­ле­ние на фир­ми­те и уп­рав­ле­ние на мар­ке­тин­га – сис­те­ми, под­хо­ди, тех­ни­ки.

Практико-при­лож­ни уме­ния:

 • да вла­дее и да при­ла­га съв­ре­мен­ни тех­но­ло­гии за на­би­ра­не, сис­те­ма­ти­зи­ра­не и об­ра­бот­ва­не на ста­тис­ти­чес­ка, со­ци­оло­ги­чес­ка и опе­ра­тив­на фир­ме­на ин­фор­ма­ция за ко­нюн­к­ту­ра­та на сто­ко­ви­те и ин­вес­ти­ци­он­ни па­за­ри;
 • да поз­на­ва и да бо­ра­ви сво­бод­но с мак­ро­ико­но­ми­чес­ки­те по­ка­за­те­ли и ин­ди­ка­то­ри, ха­рак­те­ри­зи­ра­щи ко­нюн­к­ту­ра­та на па­за­ри­те, ди­на­ми­ка­та на тър­се­не­то и пред­ла­га­не­то на пот­ре­би­тел­с­ки и ин­вес­ти­ци­он­ни сто­ки;
 • да вла­дее ме­то­ди­ки­те и тех­ни­ки­те за оцен­ка на про­дук­то­ва и фир­ме­на кон­ку­рент­нос­по­соб­ност на на­ци­онал­ни­те и меж­ду­на­род­ни па­за­ри;
 • да вла­дее тех­ни­ки­те на па­зар­ни­те и мар­ке­тин­го­ви про­уч­ва­ния ка­то умее са­мос­то­ятел­но да ги при­ла­га при под­го­тов­ка­та и про­веж­да­не­то на кон­к­рет­ни ем­пи­рич­ни из­с­лед­ва­ния на па­за­ри­те, на по­ве­де­ни­ето на пот­ре­би­те­ли­те, про­из­во­ди­те­ли­те, кон­ку­рен­ти­те;
 • да мо­же да оце­ня­ва ефек­ти­те, да пред­ла­га и да умее да въ­веж­да на па­за­ри­те ефек­тив­ни по­ли­ти­ки и мер­ки за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те;
 • да при­те­жа­ва ор­га­ни­за­ци­он­ни уме­ния за под­го­тов­ка и про­веж­да­не на рек­лам­ни кам­па­нии, от­чи­тай­ки спе­ци­фи­ка­та на про­дук­та, ета­па на не­го­вия жиз­нен ци­къл, пот­ре­би­тел­с­ки­те наг­ла­си, пот­ре­би­тел­с­ко по­ве­де­ние, как­то и дру­ги фак­то­ри;
 • да мо­же са­мос­то­ятел­но и/­или в екип да про­ек­ти­ра и въ­веж­да в прак­ти­ка­та на фир­ми­те мар­ке­тин­го­ви ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми с ог­лед под­дър­жа­не на сис­те­ма­тич­на, ре­гу­ляр­на и ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция за ди­на­ми­ка­та на окол­на­та сре­да, про­даж­би­те и па­за­ри­те, по­ве­де­ни­ето на пот­ре­би­те­ли­те и кон­ку­рен­ти­те;
 • да вла­дее и да при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те на стра­те­ги­чес­ко прог­но­зи­ра­не и пла­ни­ра­не на ди­на­ми­ка­та на про­даж­би­те, про­ме­ни­те на про­дук­ти­те, по­ве­де­ни­ето на аген­ти­те на сто­ко­ви­те и ин­вес­ти­ци­он­ни па­за­ри;
 • да вла­дее и при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те на ста­тис­ти­чес­кия ана­лиз на ико­но­ми­чес­ка­та ак­тив­ност и ди­на­ми­ка – ин­дек­си (ве­риж­ни и ба­зис­ни), ко­ефи­ци­ен­ти, струк­тур­ни съ­от­но­ше­ния, ко­ре­ла­ци­он­ни и рег­ре­си­он­ни за­ви­си­мос­ти и др.;
 • да вла­дее и при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те за ана­лиз на неп­ред­с­ка­зу­емос­т­та на сре­да­та и оцен­ка на биз­нес и со­ци­ал­ни­те рис­ко­ве;
 • да поз­на­ва ин­с­ти­ту­ци­онал­ни­те и ор­га­ни­за­ци­он­ни ме­ха­низ­ми и ин­ф­рас­т­рук­ту­ри за фун­к­ци­они­ра­не на па­за­ра и да при­те­жа­ва уме­ния за прак­ти­чес­ко при­ла­га­не на ин­с­ти­ту­ци­онал­ни­те ре­гу­ла­ции.

Инфраструктурни ком­по­нен­ти на про­фе­си­онал­на­та ква­ли­фи­ка­ция:

 • да бо­ра­ви сво­бод­но и да из­пол­з­ва в про­фе­си­онал­на­та си дейност съв­ре­мен­ни­те офис-ме­ни­дж­мънт ин­фор­ма­ци­он­ни и ко­му­ни­ка­ци­он­ни тех­но­ло­гии;
 • да вла­дее на доб­ро рав­ни­ще за­па­ден език с ог­лед оси­гу­ря­ва­не на ми­ни­мал­но рав­ни­ще про­фе­си­онал­на ко­му­ни­ка­ция и ин­фор­ми­ра­не;
 • да при­те­жа­ва биз­нес ­кул­ту­ра и да фор­ми­ра ор­га­ни­за­ци­он­но по­ве­де­ние в про­фе­си­онал­ни­те от­но­ше­ния в ор­га­ни­за­ци­ята и с биз­нес ­пар­т­ньо­ри­те.

Професионална ре­али­за­ция

Маркетингът е про­фи­ли­ра­на спе­ци­ал­ност на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние, с под­чер­та­на прак­ти­чес­ка ори­ен­та­ция, ба­зи­ра­на на от­во­ре­ния сег­мент на за­етост на па­за­ра на тру­да. Затова за­вър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен „ба­ка­ла­вър по мар­ке­тинг“ имат шан­со­ве за про­фе­си­онал­на ре­али­за­ция в:

 • раз­нос­т­ран­ни нап­рав­ле­ния ка­то: фир­ме­но уп­рав­ле­ние, дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на па­за­ра и па­зар­на­та кон­ку­рен­ция, ре­ги­онал­но раз­ви­тие на ос­но­ва­та на кон­ку­рент­ни ре­ги­онал­ни пре­дим­с­т­ва;
 • и в раз­нос­т­ран­ни сек­то­ри и струк­ту­ри ка­то: про­из­вод­с­т­ве­ни пред­п­ри­ятия (мал­ки, сред­ни, го­ле­ми) от пър­вич­ния и вто­ри­чен сек­то­ри на ико­но­ми­ка­та; ор­га­ни­за­ции от тре­тич­ния сек­тор (или сек­то­ра на ус­лу­ги­те); ор­га­ни­за­ции от сек­то­ра на тър­гов­с­ко­то и ту­рис­ти­чес­ко об­с­луж­ва­не; ор­га­ни­за­ции и аген­ции от рек­лам­на­та ин­дус­т­рия и со­ци­оло­ги­чес­ки про­уч­ва­ния; ин­с­ти­ту­ци­ите на дър­жав­но уп­рав­ле­ние и ре­гу­ли­ра­не на па­за­ри­те и па­зар­на­та кон­ку­рен­ция; ре­ги­онал­ни­те и те­ри­то­ри­ал­ни тър­гов­с­ки струк­ту­ри; ин­ф­рас­т­рук­ту­ри на биз­не­са в об­щес­т­ве­ни­те и ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри на на­ци­онал­но­то сто­пан­с­т­во; в ор­га­ни­за­ци­ите на нес­то­пан­с­кия сек­тор, ка­то асо­ци­ации, ра­бо­то­да­тел­с­ки ор­га­ни­за­ции и дру­ги про­фе­си­онал­ни ор­га­ни­за­ции, чи­ято дейност е свър­за­на с пред­с­та­ви­тел­с­т­во на спе­ци­фич­ни тър­гов­с­ки и ико­но­ми­чес­ки ин­те­ре­си, с раз­ра­бот­ва­не­то на со­ци­ал­ни и ико­но­ми­чес­ки про­ек­ти; кон­сул­тан­т­с­кия биз­нес, свър­зан с про­уч­ва­не на па­за­ри­те и пот­ре­би­тел­с­ки­те наг­ла­си на пот­ре­би­те­ли­те, с раз­ра­бот­ва­не на мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии, с под­го­тов­ка и про­веж­да­не на рек­лам­ни кам­па­нии и дру­ги биз­нес­кон­сул­тан­т­с­ки дейнос­ти.

Според нашето мнение и проучвания завършилите тази специалност имат най-голям шанс за реализация като:

Ø      маркетингов мениджър

Ø      маркетингов консултант

Ø      рекламен агент;

Ø      ръководител на отдел “Маркетинг”;

Ø      ръководител на отдел “Продажби”;

Ø      имиджмейкър;

Ø      специалист по пазарни проучвания;

Ø      специалист по пазарна политика;

Ø      специалист по снабдяване;

Ø      специалист по пласментна дейност;

Ø      специалист по маркетингови комуникации (реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите, директни продажби);

Ø      търговски посредник;

На практика обаче, поради нуждите на пазара на труда и изискванията на работодателите в България голяма част от завършилите маркетолози заемат различни длъжности в банковия сектор и в държавните и общински административни структури.

Квалификационна характеристика на специалност „Счетоводство и контрол“

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключитнелно широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и други,  където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарно стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за формулиране и вземане на управленски решения.  Счетоводно-познавателния процес се утвърди като логическо единство на базисно икономическо изследване, счетоводно отразяване и вътрешнофинансов контрол над стопанските операции, стопански и финансов анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на предприятието във взаимните им връзки, зависимости и обусловености.

Висшето счетоводно образование се основава на световните постижения в тази област. Това се отразява на актуализирания учебен план за специалността с акцент върху модерните дисциплини “Финансово счетоводство”, “Банково счетоводство”, “Застрахователно счетоводство”, “Одитинг”, “Финансов анализ” и др.

Обучението по счетоводство и контрол осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа, прането на пари, надзора върху банките, както и върху финансовата и инвестиционната дейност. Завършилите специалността придобиват аналитични умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.

В най-честия случай обучението по специалността започва с базови знания и умения по мироикономика, макроикономика, статистика, основи на правото, управление на човешките ресурси, публични и корпоративни финанси, търговско право и/или трудово право.

Обучението осигурява на студентите задълбочени знания и умения по основи на счетоводството, финансово счетоводство, управленско счетоводство, управленски контрол, финансово-счетоводен анализ, финансов одит или контрол в публичния сектор. В голяма част от висшите учебни заведения се изучават също дисциплините: бюджетно счетоводство, счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия и банково счетоводство. Задължително е да се изучава обща информатика и поне един вид специализиран счетоводен софтуер с оглед придобиване на практически умения за работа.

Завършилите  специалността „Счетоводство и контрол” имат широки възможности за професионална реализация. Те могат да заемат престижни длъжности в държавни и общински структури, финансови и нефинансови институции, търговски дружества и други структури. Най-добре могат да се реализират като:

Ø      счетоводители;

Ø      главни счетоводители във всички отрасли и дейности;

Ø      методолози по финансово-счетоводен анализ;

Ø      методолози на счетоводна отчетност;

Ø      финансови мениджъри;

Ø      специалисти и консултанти в български и в международни счетоводни и одиторски фирми;

Ø      ръководители и собственици на подобни фирми;

Ø      външни и вътрешни одитори – след определен със закон стаж и полагане на допълнителни изпити;

Ø      експерти по превенция и разкриване на пране на пари;

Ø      началници на финансово-счетоводни отдели;

Ø      финансови ревизори;

Ø      данъчни и митнически инспектори;

Ø      Вещи лица към съда и следствието в областта „Финансово-счетоводни съдебни експертизи”;

Ø      други специализирани финансово-икономически, отчетни и контролни длъжности.

Стипендии на БНБ 2011

За повече информация посетете:

http://bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm

Накратко за средното образование

Общото средно образование (горен курс) може да се раздели на средно общообразователно и средно профилирано. Първото се постига в средните общообразователни училища (за 3 или 4 години), а второто – в профилираните средни училища (за 4 или 5 години). Учениците влизат в профилираните училища след завършване на 7 или 8 клас, полагайки приемни изпити, в съответствие с профила на училището (български език и литература, математика, хуманитарни науки и т.н.)

Общо средно образование (в горните класове) се предоставя от:

Средни общообразователни училища (СОУ), които покриват: елементарно училищно ниво – от 1 до 4 години; прогимназиално ниво – от 5 до 8 години и средно училищно ниво – от 9 до 11 години.

Профилирани училища с интензивно преподаване на чужди езици (езикови училища) – влиза се след завършване на 7 клас, на основата на конкурс. Те покриват от 8 до 12 (13) години.

Профилирани средни училища – влиза се след завършване на 8-ма година (с изучаване на естествени науки и/или математически училища, за хуманитарни науки, спортни училища, училища по изкуствата и т.н.) Покриват от 9 до 12 (13) години.

Национална конференция по признаване на квалификации

На 18 и 19 ноември 2010 г. ще се проведе „Национална конференция по признаване на квалификации“. Тя е финансирана по проект на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“ на ГД „Образование и култура“. Проектът се изпълнява от Националния център за информация и документация.
Целта на форума е да бъдат дискутирани актуалните проблеми по признаването на квалификации за висше образование и възможностите за оптимизиране на взаимодействието и сътрудничеството между ангажираните институции и организации.
Ще бъдат представени състоянието и проблемите както на признаването на чужди квалификации у нас, така и на български квалификации в страните-членки на ЕС. Ще се обсъдят и конкретни въпроси относно автентичността на образователните документи и легитимността на образователните институции, т.н. „фабрики за дипломи“, признаването на съвместни образователни степени и др.
Участниците ще бъдат запознати с препоръките за промени и допълнения в Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Ратифицирана със закон, ДВ, бр. 25 от 28.03.2000 г.), известна като Лисабонската конвенция и със системата за признаване на квалификации за висше образование в Германия.
В националната конференция ще вземат участие представители на български висши училища, държавни институции, компетентни органи по регулираните професии, работодателски организации, както и чуждестранни експерти от Мрежата на Националните информационни центрове за академично признаване и мобилност (НАРИК).
Информация относно възможностите за участие, мястото на провеждане, дневния ред и основните документи на конференцията ще бъдат публикувани на интернет сайта на НАЦИД http://www.nacid.bg.