Квалификационна характеристика на специалност „Международни икономически отношения“

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Обучението по специалност  “Международни икономически отношения”  има за своя цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” трябва да:

 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Се ориентират в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 

Възможна реализация:

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“специалност МИО

Образователната цел на специалност “ МИО” при обучението в магистърска степен е чрез създадената система от взаимосвързани дисциплини да се допълнят необходимите за студентите знания в областта на международната икономика и международните икономически отношения. Целта е доразвитите знания да се превърнат в основа на висококвалифицирани умения при разработването на стратегии и управленски решения в областта на външноикономическите отношения на стопанските субекти и на ангажираните държавни институции. Развитите знания са основа и на осъществяване на научни изследвания и продължаване на обучението в следваща образователна степен.

Обучението в магистърската степен на специалността “ МИО” е съобразено с разбирането, че трябва да спомага за изграждане и развитие на способността на студентите да осъществяват самостоятелни анализи на международната икономическа среда и да формулират стратегически и практически решения и подходи на съответното управленско равнище. Те трябва да умеят да анализират тенденциите в световното стопанство и да развиват нови научно-приложни знания, съответстващи на динамиката на международните икономически отношения.

Магистърската степен надгражда знания и умения над обучението по икономически специалности в бакалавърската степен.

В процеса на обучение се акцентира на активното участие в учебния процес, намирането на информация, проучване на международни документни анализи на развитието на световното стопанство и международните икономически отношения, самостоятелна работа и написване на курсови работи. Програмата стимулира творческия процес, намирането на адекватни решения в променящата се външноикономическа среда и критично възприемане на специализираната литература.

В рамките на учебния процес се развиват квалификационни знания и разбиране на:

 • Международни финанси
 • Международни финансови институции
 • Функциониране на финансовите пазари
 • Механизмите за управление на външния дълг
 • Моделите на международна логистика
 • Методи на международни сравнения
 • Политиките на Европейската интеграция
 • Елементите на устойчиво развитие
 • Маркетинга на електронната търговия
 • Международните инвестиции

Магистрите по “Международна икономика” разширяват и усъвършенстват качества, присъщи на тази образователно-квалификационна степен като аналитичност, предприемчивост, стремеж към поддържане на високо равнище на професионална квалификация.

Обучението в магистърската степен се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, изявени специалисти в научните изследвания.

Дипломираните магистри по “Международна икономика” могат да работят в следните сфери:

 • Външнотърговска
 • Финансова
 • Държавна администрация
 • Научни изследвания
Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: