Квалификационна характеристика на специалност „Маркетинг“

Квалификационната ха­рак­те­рис­ти­ка на спе­ци­ал­нос­т­та оп­ре­де­ля це­ли­те на под­го­тов­ка­та, ме­то­ди­те и сред­с­т­ва­та за тях­но­то ре­али­зи­ра­не. Тя от­ра­зя­ва об­х­ва­та и рав­ни­ще­то на теоретич­ни­те, прак­ти­чес­ки­те и до­пъл­ни­тел­ни­те про­фе­си­онал­ни зна­ния и уме­ния, ко­ито тряб­ва да се при­до­би­ят, а съ­що и пер­с­пек­ти­ви­те за про­фе­си­онал­на ре­али­за­ция на ви­пуск­ни­ка.

Професионални ком­пе­тен­ции

Профил на про­фе­си­онал­ни­те ком­пе­тен­ции

Завършилите об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен „ба­ка­ла­вър по мар­ке­тинг“ се на­реж­дат на 6-то об­ра­зо­ва­тел­но и ква­ли­фи­ка­ци­он­но ни­во в клас 2 „Аналитични спе­ци­алис­ти“, под­к­лас 24 „Други ана­ли­тич­ни спе­ци­алис­ти“, гру­па 241 „Стопански спе­ци­алис­ти“ на Националната кла­си­фи­ка­ция на про­фе­си­ите. Професионалният про­фил се фор­ми­ра от зна­ния и уме­ния за са­мос­то­ятел­но или в екип из­пъл­не­ние на се­лек­тив­ни, ана­ли­тич­ни, оце­нъч­ни, ек­с­пер­тиз­ни, прог­нос­тич­ни и про­ек­тан­т­с­ки дейнос­ти, ба­зи­ра­ни на об­ра­бот­ка на раз­лич­ни ин­фор­ма­ци­он­ни по­то­ци от раз­лич­ни из­точ­ни­ци ка­то – ем­пи­рич­ни со­ци­оло­ги­чес­ки из­с­лед­ва­ния, опе­ра­тив­на ико­но­ми­чес­ка и уп­рав­лен­с­ка ин­фор­ма­ция от кор­по­ра­тив­ни струк­ту­ри, ста­тис­ти­чес­ка ин­фор­ма­ция – с цел под­го­тов­ка­та, взе­ма­не­то и из­пъл­не­ни­ето на раз­лич­ни по ха­рак­тер и слож­ност ре­ше­ния.

Характерът на ком­пе­тен­ци­ите на ана­ли­тич­ни­те спе­ци­алис­ти поз­во­ля­ва на ба­ка­лав­ри­те по мар­ке­тинг да за­емат ек­с­пер­т­ни и ръ­ко­вод­ни длъж­нос­ти и да се ре­али­зи­рат под фор­ма­та на раз­лич­ни тру­до­ви ста­ту­си – на­ети по тру­до­во пра­во­от­но­ше­ние при ра­бо­то­да­тел, ра­бо­то­да­те­ли, са­мо­на­ети и/­или сво­бод­ни про­фе­сии в кон­сул­тан­т­с­кия биз­нес.

Обхват на про­фе­си­онал­ни­те ком­пе­тен­ции

Включват те­оре­тич­ни зна­ния и прак­ти­ко-при­лож­ни уме­ния за са­мос­то­ятел­но и/­или в екип из­пъл­не­ние на про­фе­си­онал­ни­те за­дъл­же­ния, пред­ви­де­ни в длъж­нос­т­ни­те опи­са­ния на ра­бот­ни­те мес­та.

Теоретични зна­ния

Бакалавърът по мар­ке­тинг тряб­ва да при­те­жа­ва те­оре­тич­ни зна­ния за:

 • па­зар­ния ме­ха­ни­зъм за фун­к­ци­они­ра­не на ико­но­ми­ка­та и не­го­ва­та спе­ци­фи­ка при раз­лич­ни­те ви­до­ве па­за­ри – сто­ко­ви и фак­тор­ни;
 • същ­нос­т­та и спе­ци­фич­ни­те ме­ха­низ­ми на фун­к­ци­они­ра­не на пот­ре­би­тел­с­ки­те и ин­вес­ти­ци­он­ни­те па­за­ри;
 • спе­ци­фи­ка­та на па­зар­ни­те струк­ту­ри – съ­вър­ше­на кон­ку­рен­ция, мо­но­пол и оли­го­пол и адек­ват­ни­те на тях мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии и по­ли­ти­ки;
 • на­ци­онал­ни­те и меж­ду­на­род­ни па­за­ри, международен мар­ке­тинг, мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии за нав­ли­за­не и кон­ку­рент­носпо­соб­ност на меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри;
 • мак­ро­ико­но­ми­чес­ка­та сре­да – за­ко­но­ва и под­за­ко­но­ва уред­ба на па­зар­ни­те от­но­ше­ния, кон­ку­рен­ти, пар­т­ньо­ри, про­це­си и тен­ден­ции в раз­война­та и ино­ва­тив­на дейност, свър­за­на с усъ­вър­шен­с­т­ва­не на про­дук­ти­те и ус­лу­ги­те;
 • па­зар­ни ин­ф­рас­т­рук­ту­ри – бор­си, аук­ци­они, тър­жи­ща и ме­ха­низ­ми­те на тях­но­то фун­к­ци­они­ра­не. Борсови опе­ра­ции;
 • мар­ке­тин­го­ви­те стра­те­гии и под­хо­ди­те за тях­но­то ус­пеш­но при­ла­га­не;
 • опе­ра­ти­вен и стра­те­ги­чес­ки мар­ке­тинг. Теорията за жиз­не­ния ци­къл на про­дук­та;
 • па­зар­на ко­нюн­к­ту­ра – същ­ност, по­ка­за­те­ли и ин­ди­ка­то­ри за тях­на­та оцен­ка, под­хо­ди и ме­то­ди за оцен­ка;
 • мар­ке­тин­го­ви­те по­ли­ти­ки – про­дук­то­ва, це­но­ва, рек­лам­на, дис­т­ри­бу­тор­с­ка, сер­виз­на, тях­но­то фор­ми­ра­не, мик­си­ра­не и из­пъл­не­ние;
 • ка­на­ли­те на ре­али­за­ция, под­хо­ди за оцен­ка на тех­ния из­бор;
 • мар­ке­тин­го­ви ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми – из­г­раж­да­не и из­пол­з­ва­не в уп­рав­ле­ни­ето на мар­ке­тин­га;
 • па­зар­но-ори­ен­ти­ра­но уп­рав­ле­ние на фир­ми­те и уп­рав­ле­ние на мар­ке­тин­га – сис­те­ми, под­хо­ди, тех­ни­ки.

Практико-при­лож­ни уме­ния:

 • да вла­дее и да при­ла­га съв­ре­мен­ни тех­но­ло­гии за на­би­ра­не, сис­те­ма­ти­зи­ра­не и об­ра­бот­ва­не на ста­тис­ти­чес­ка, со­ци­оло­ги­чес­ка и опе­ра­тив­на фир­ме­на ин­фор­ма­ция за ко­нюн­к­ту­ра­та на сто­ко­ви­те и ин­вес­ти­ци­он­ни па­за­ри;
 • да поз­на­ва и да бо­ра­ви сво­бод­но с мак­ро­ико­но­ми­чес­ки­те по­ка­за­те­ли и ин­ди­ка­то­ри, ха­рак­те­ри­зи­ра­щи ко­нюн­к­ту­ра­та на па­за­ри­те, ди­на­ми­ка­та на тър­се­не­то и пред­ла­га­не­то на пот­ре­би­тел­с­ки и ин­вес­ти­ци­он­ни сто­ки;
 • да вла­дее ме­то­ди­ки­те и тех­ни­ки­те за оцен­ка на про­дук­то­ва и фир­ме­на кон­ку­рент­нос­по­соб­ност на на­ци­онал­ни­те и меж­ду­на­род­ни па­за­ри;
 • да вла­дее тех­ни­ки­те на па­зар­ни­те и мар­ке­тин­го­ви про­уч­ва­ния ка­то умее са­мос­то­ятел­но да ги при­ла­га при под­го­тов­ка­та и про­веж­да­не­то на кон­к­рет­ни ем­пи­рич­ни из­с­лед­ва­ния на па­за­ри­те, на по­ве­де­ни­ето на пот­ре­би­те­ли­те, про­из­во­ди­те­ли­те, кон­ку­рен­ти­те;
 • да мо­же да оце­ня­ва ефек­ти­те, да пред­ла­га и да умее да въ­веж­да на па­за­ри­те ефек­тив­ни по­ли­ти­ки и мер­ки за сти­му­ли­ра­не на про­даж­би­те;
 • да при­те­жа­ва ор­га­ни­за­ци­он­ни уме­ния за под­го­тов­ка и про­веж­да­не на рек­лам­ни кам­па­нии, от­чи­тай­ки спе­ци­фи­ка­та на про­дук­та, ета­па на не­го­вия жиз­нен ци­къл, пот­ре­би­тел­с­ки­те наг­ла­си, пот­ре­би­тел­с­ко по­ве­де­ние, как­то и дру­ги фак­то­ри;
 • да мо­же са­мос­то­ятел­но и/­или в екип да про­ек­ти­ра и въ­веж­да в прак­ти­ка­та на фир­ми­те мар­ке­тин­го­ви ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми с ог­лед под­дър­жа­не на сис­те­ма­тич­на, ре­гу­ляр­на и ак­ту­ал­на ин­фор­ма­ция за ди­на­ми­ка­та на окол­на­та сре­да, про­даж­би­те и па­за­ри­те, по­ве­де­ни­ето на пот­ре­би­те­ли­те и кон­ку­рен­ти­те;
 • да вла­дее и да при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те на стра­те­ги­чес­ко прог­но­зи­ра­не и пла­ни­ра­не на ди­на­ми­ка­та на про­даж­би­те, про­ме­ни­те на про­дук­ти­те, по­ве­де­ни­ето на аген­ти­те на сто­ко­ви­те и ин­вес­ти­ци­он­ни па­за­ри;
 • да вла­дее и при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те на ста­тис­ти­чес­кия ана­лиз на ико­но­ми­чес­ка­та ак­тив­ност и ди­на­ми­ка – ин­дек­си (ве­риж­ни и ба­зис­ни), ко­ефи­ци­ен­ти, струк­тур­ни съ­от­но­ше­ния, ко­ре­ла­ци­он­ни и рег­ре­си­он­ни за­ви­си­мос­ти и др.;
 • да вла­дее и при­ла­га ме­то­ди­те и тех­ни­ки­те за ана­лиз на неп­ред­с­ка­зу­емос­т­та на сре­да­та и оцен­ка на биз­нес и со­ци­ал­ни­те рис­ко­ве;
 • да поз­на­ва ин­с­ти­ту­ци­онал­ни­те и ор­га­ни­за­ци­он­ни ме­ха­низ­ми и ин­ф­рас­т­рук­ту­ри за фун­к­ци­они­ра­не на па­за­ра и да при­те­жа­ва уме­ния за прак­ти­чес­ко при­ла­га­не на ин­с­ти­ту­ци­онал­ни­те ре­гу­ла­ции.

Инфраструктурни ком­по­нен­ти на про­фе­си­онал­на­та ква­ли­фи­ка­ция:

 • да бо­ра­ви сво­бод­но и да из­пол­з­ва в про­фе­си­онал­на­та си дейност съв­ре­мен­ни­те офис-ме­ни­дж­мънт ин­фор­ма­ци­он­ни и ко­му­ни­ка­ци­он­ни тех­но­ло­гии;
 • да вла­дее на доб­ро рав­ни­ще за­па­ден език с ог­лед оси­гу­ря­ва­не на ми­ни­мал­но рав­ни­ще про­фе­си­онал­на ко­му­ни­ка­ция и ин­фор­ми­ра­не;
 • да при­те­жа­ва биз­нес ­кул­ту­ра и да фор­ми­ра ор­га­ни­за­ци­он­но по­ве­де­ние в про­фе­си­онал­ни­те от­но­ше­ния в ор­га­ни­за­ци­ята и с биз­нес ­пар­т­ньо­ри­те.

Професионална ре­али­за­ция

Маркетингът е про­фи­ли­ра­на спе­ци­ал­ност на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние, с под­чер­та­на прак­ти­чес­ка ори­ен­та­ция, ба­зи­ра­на на от­во­ре­ния сег­мент на за­етост на па­за­ра на тру­да. Затова за­вър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен „ба­ка­ла­вър по мар­ке­тинг“ имат шан­со­ве за про­фе­си­онал­на ре­али­за­ция в:

 • раз­нос­т­ран­ни нап­рав­ле­ния ка­то: фир­ме­но уп­рав­ле­ние, дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на па­за­ра и па­зар­на­та кон­ку­рен­ция, ре­ги­онал­но раз­ви­тие на ос­но­ва­та на кон­ку­рент­ни ре­ги­онал­ни пре­дим­с­т­ва;
 • и в раз­нос­т­ран­ни сек­то­ри и струк­ту­ри ка­то: про­из­вод­с­т­ве­ни пред­п­ри­ятия (мал­ки, сред­ни, го­ле­ми) от пър­вич­ния и вто­ри­чен сек­то­ри на ико­но­ми­ка­та; ор­га­ни­за­ции от тре­тич­ния сек­тор (или сек­то­ра на ус­лу­ги­те); ор­га­ни­за­ции от сек­то­ра на тър­гов­с­ко­то и ту­рис­ти­чес­ко об­с­луж­ва­не; ор­га­ни­за­ции и аген­ции от рек­лам­на­та ин­дус­т­рия и со­ци­оло­ги­чес­ки про­уч­ва­ния; ин­с­ти­ту­ци­ите на дър­жав­но уп­рав­ле­ние и ре­гу­ли­ра­не на па­за­ри­те и па­зар­на­та кон­ку­рен­ция; ре­ги­онал­ни­те и те­ри­то­ри­ал­ни тър­гов­с­ки струк­ту­ри; ин­ф­рас­т­рук­ту­ри на биз­не­са в об­щес­т­ве­ни­те и ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри на на­ци­онал­но­то сто­пан­с­т­во; в ор­га­ни­за­ци­ите на нес­то­пан­с­кия сек­тор, ка­то асо­ци­ации, ра­бо­то­да­тел­с­ки ор­га­ни­за­ции и дру­ги про­фе­си­онал­ни ор­га­ни­за­ции, чи­ято дейност е свър­за­на с пред­с­та­ви­тел­с­т­во на спе­ци­фич­ни тър­гов­с­ки и ико­но­ми­чес­ки ин­те­ре­си, с раз­ра­бот­ва­не­то на со­ци­ал­ни и ико­но­ми­чес­ки про­ек­ти; кон­сул­тан­т­с­кия биз­нес, свър­зан с про­уч­ва­не на па­за­ри­те и пот­ре­би­тел­с­ки­те наг­ла­си на пот­ре­би­те­ли­те, с раз­ра­бот­ва­не на мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии, с под­го­тов­ка и про­веж­да­не на рек­лам­ни кам­па­нии и дру­ги биз­нес­кон­сул­тан­т­с­ки дейнос­ти.

Според нашето мнение и проучвания завършилите тази специалност имат най-голям шанс за реализация като:

Ø      маркетингов мениджър

Ø      маркетингов консултант

Ø      рекламен агент;

Ø      ръководител на отдел “Маркетинг”;

Ø      ръководител на отдел “Продажби”;

Ø      имиджмейкър;

Ø      специалист по пазарни проучвания;

Ø      специалист по пазарна политика;

Ø      специалист по снабдяване;

Ø      специалист по пласментна дейност;

Ø      специалист по маркетингови комуникации (реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите, директни продажби);

Ø      търговски посредник;

На практика обаче, поради нуждите на пазара на труда и изискванията на работодателите в България голяма част от завършилите маркетолози заемат различни длъжности в банковия сектор и в държавните и общински административни структури.

Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: