Квалификационна характеристика на специалност „Счетоводство и контрол“

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключитнелно широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и други,  където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарно стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за формулиране и вземане на управленски решения.  Счетоводно-познавателния процес се утвърди като логическо единство на базисно икономическо изследване, счетоводно отразяване и вътрешнофинансов контрол над стопанските операции, стопански и финансов анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на предприятието във взаимните им връзки, зависимости и обусловености.

Висшето счетоводно образование се основава на световните постижения в тази област. Това се отразява на актуализирания учебен план за специалността с акцент върху модерните дисциплини “Финансово счетоводство”, “Банково счетоводство”, “Застрахователно счетоводство”, “Одитинг”, “Финансов анализ” и др.

Обучението по счетоводство и контрол осигурява на студентите специализирани знания и практически умения в областта на счетоводството, контрола, одита, анализа, прането на пари, надзора върху банките, както и върху финансовата и инвестиционната дейност. Завършилите специалността придобиват аналитични умения за творческо мислене, самостоятелна изследователска работа и критичен подход за решаване на конкретни проблеми от практиката.

В най-честия случай обучението по специалността започва с базови знания и умения по мироикономика, макроикономика, статистика, основи на правото, управление на човешките ресурси, публични и корпоративни финанси, търговско право и/или трудово право.

Обучението осигурява на студентите задълбочени знания и умения по основи на счетоводството, финансово счетоводство, управленско счетоводство, управленски контрол, финансово-счетоводен анализ, финансов одит или контрол в публичния сектор. В голяма част от висшите учебни заведения се изучават също дисциплините: бюджетно счетоводство, счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия и банково счетоводство. Задължително е да се изучава обща информатика и поне един вид специализиран счетоводен софтуер с оглед придобиване на практически умения за работа.

Завършилите  специалността „Счетоводство и контрол” имат широки възможности за професионална реализация. Те могат да заемат престижни длъжности в държавни и общински структури, финансови и нефинансови институции, търговски дружества и други структури. Най-добре могат да се реализират като:

Ø      счетоводители;

Ø      главни счетоводители във всички отрасли и дейности;

Ø      методолози по финансово-счетоводен анализ;

Ø      методолози на счетоводна отчетност;

Ø      финансови мениджъри;

Ø      специалисти и консултанти в български и в международни счетоводни и одиторски фирми;

Ø      ръководители и собственици на подобни фирми;

Ø      външни и вътрешни одитори – след определен със закон стаж и полагане на допълнителни изпити;

Ø      експерти по превенция и разкриване на пране на пари;

Ø      началници на финансово-счетоводни отдели;

Ø      финансови ревизори;

Ø      данъчни и митнически инспектори;

Ø      Вещи лица към съда и следствието в областта „Финансово-счетоводни съдебни експертизи”;

Ø      други специализирани финансово-икономически, отчетни и контролни длъжности.

Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: