За висшето образование

Образователно-квалификационни степени (ОКС)

Образователно-квалификационните степени за лицата, завършили висше образование според сега действащия Закон за висшето образование, са:

  • бакалавър, в т.ч.:
    • професионален бакалавър (преди 2007 г. — „специалист по…“) — за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
    • бакалавър – за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет, с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
  • магистър, в т.ч.:
    • за завършилите втората степен на обучение в университет – след придобита степен бакалавър, с продължителност минимум 1 година и не по-малко от 60 кредита; след придобита степен професионален бакалавър минимум 2 години и не по-малко от 120 кредита; в двата по-горни случая след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа;
    • за специалности, при които придобиването на степен магистър не изисква преминаване през обучение за степен бакалавър – с продължителност минимум 5-годишен срок на обучение и не по-малко от 300 кредита, след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Реклами

Коментарите са изключени.

%d блогъра харесват това: