ЗА НАС

Ние сме екип от специалисти, които предлагат следните услуги:

І. Разработване на курсови и дипломни работи по следните дисциплини:

 

1.     Стопанска история.

2.     Основи на управлението.

3.     Основи на правото.

4.     Геоикономика.

5.     Статистика (Основи на статистиката, финансова статистика).

6.     Икономическа социология (В някои университети наименованието на дисциплината е „Социология на икономиката“).

7.     Стокознание (Материалознание).

8.  Счетоводство (Основи на счетоводството, Обща теория на счетовдството)

9.  Трудово право.

10.  Осигурително право.

11.  Психология – обща психология, търговска психология.

12.  Маркетинг (Основи на маркетинга).

13.  Публични финанси (Държавни финанси).

14.  Икономика на труда.

15.  Икономически теории.

16.  Демография.

17.  Икономика на предприятието (Икономика на фирмата).

18.  Маркетинг на потребителския пазар.

19.  Потребителско поведение.

20.  Маркетингови проучвания.

21.  Данъци и данъчна политика.

22.  Търговско право.

23.  Продуктова политика.

24.  Етика.

25.  Философия.

26.  Логика.

27.  Цени и ценова политика.

28.  Квалитология.

29.  Маркетинг на индустриалния пазар.

30.  Маркетинг на услугите.

31.  Международен маркетинт.

32.  Маркетингов мениджмънт.

33.  Продуктова политика.

34.  Опаковка на продуктите.

35.  Планиране и прогнозиране.

36.  Корпоративни финанси (Финанси на фирмата).

37.  Право на Европейския съюз.

38.  Международно право.

39.  Маркетингови информационни системи.

40.  Управление на продажбите.

41.  Управление на дистрибуцията.

42.  Управление на качеството

43.  Транспортна и спедиторска дейност.

44.  Стратегически маркетинг.

45.  Стратегически мениджмънт.

46.  Анализ на стопанската дейност.

47.  Комуникации и комуникационна политика.

48.  Бизнес кореспонденция.

49.  Търговска марка и търговия с интелектуална собственост.

50.  Борси и борсови операции.

51.  Стокови борси.

52.  Фондови борси.

53.  Реклама и рекламна политика.

54.  Връзки с обществеността.

55.  Свободно движение и конкурентоспособност на продуктите в ЕС.

56.  Външнотърговска дейност.

57.  Управление на човешките ресурси.

58.  Корпоративно счетоводство (Счетоводство на фирмата).

59.  Управленско счетоводство.

60.  Финансово счетоводство.

61.  Счетоводство на селското стопанство.

62.  Счетоводен и стопански анализ.

63.  Международни счетоводни стандарти.

64.  Счетоводство на бюджетните отчетни структури

65.  Банково счетоводство.

ІІ. Разработване на магистърски тези по горепосочените и сходни дисциплини и специалности.

ІІІ. Изготвяне на реферати, есета, доклади и протоколи.

ІV. Решаване на различни видове казуси (предимно икономически, в някои случаи и юридически).

V. Оказване на методологическа помощ на студенти, решили сами да направят своите разработки.

Реклами